Privacyverklaring

TangoTerras is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt TangoTerras volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

TangoTerras verwerkt je persoonsgegevens doordat je je gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Woonplaats/land
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via onze website, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [at] tangoterras.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TangoTerras verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het informeren over tangosalons via email.
- Het bijhouden van reserveringen voor tangosalons
TangoTerras verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

TangoTerras neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

TangoTerras ontvangt gegevens via Google contactformulieren op websites of email via de mailserver van de hostingpartij van TangoTerras, dat is 123 Webhost (https://www.123-webhost.nl/).
Voor Google's Data Processing and Security Terms, zie https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
Emailgegevens worden ook verwerkt met MailChimp voor het versturen van een nieuwsbrief met informatie over tangosalons.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TangoTerras bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en alleen om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ontvangers van de nieuwsbrief blijven deze ontvangen tot de ontvanger zich uitschrijft. Daartoe is onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop te vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

TangoTerras verstrekt uitsluitend aan derden als:
- TangoTerras daarvoor van jou uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen
- Er een wettelijke grondslag is op grond waarvan het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan
De doorgifte geschiedt aan een door TangoTerras ingeschakelde verwerker met welke verwerker TangoTerras een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen (bijv MailChimp).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TangoTerras gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TangoTerras en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij TangoTerras een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

TangoTerras wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TangoTerras neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info [at] tangoterras.nlterug